Follow the money

Engelsk ordliste

Norsk ordliste

4 % spending rule
Also known as ‘fiscal rule’ or ‘budgetary rule’. Stipulating a gradual phasing-in of oil revenues in the Norwegian economy in line with the expected real return on the Government Pension Fund Global, estimated at 4%.
4%-regelen
Også kjent som "handlingsregelen". Fastsetter en gradvis innfasing av oljeinntekter i norsk økonomi i tråd med forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, anslått til 4%
Advisory board
Body that advises the management of a corporation, organization, or foundation. It doesn’t have the authority to vote on corporate matters.
Rådgivende utvalg
Organ som gir råd til forvaltningen av aksjeselskap, organisasjoner eller stiftelser. Det har ikke myndighet til å stemme på selskapsrettslige forhold.
Agribusiness
Agriculture regarded as a business; more specifically, that part of a modern national economy devoted to the production, processing and distribution of food and fibre products and by-products. In highly industrialized countries, many activities essential to agriculture are carried on separately from the farm. These include the development and production of equipment, fertilizers and seeds; in some countries the processing, storage, preservation and delivery of products also have been separated from basic farming. In consequence, farming itself has become increasingly specialized and businesslike.
Landbruksvirksomhet
Landbruk ansett som en virksomhet; mer spesifikt, den delen av moderne nasjonal økonomi viet til produksjon, bearbeiding og distribusjon av mat- og fiberprodukter og biprodukter. I sterkt industrialiserte land er mange avgjørende aktiviteter for jordbruket utført separert fra gården. Disse aktivitetene omfatter utvikling og produksjon av utstyr, gjødsel og frø; i noen land bearbeidingen, lagringen og leveringen av produkter, som også har blitt skilt fra grunleggende jordbruk. Som en konsekvens har selve jordbruksvirksomheten blitt stadig mer spesialisert og forretningsmessig.
Asset
The total resources of a person or business, as cash, notes and accounts receivable, securities, goodwill, or real estate
Beholdning
De samlede ressurser en person eller virksomhet har, som kontanter, notater og kundefordringer, verdipapirer, goodwill, eller fast eiendom.
Bond
Bonds are an alternative way for the issuer to raise capital to selling shares or taking out a bank loan. Like shares in listed companies, once they have been issued bonds may be traded on the open market. A bond's yield is the interest rate (or coupon) paid on the bond divided by the bond's market price. Bonds are regarded as a lower risk investment.
Obligasjoner
Obligasjoner er en alternativ måte for utstederen å skaffe kapital til å selge aksjer eller ta opp et banklån. Man kan handle på det åpne markedet med utstedte obligasjoner på samme måte som man handler med aksjer i børsnoterte selskaper. Utstederen betaler innehaveren renter på faste tidspunkt, gjerne en eller to ganger i året, i den avtalte perioden. Ved forfallstidspunktet betaler utstederen den avtalte verdien av obligasjonen tilbake til innehaveren av obligasjonen. Obligasjoner regnes som en lavere risiko investering.
Budget
An official statement from a government about how much it plans to spend during a particular period of time and how it will pay for the expenses. An annual procedure to decide how much public spending there should be in the year ahead and what mix of taxation, charging for services and borrowing should finance it. The budgeting process differs enormously from one country to another.
Budsjett
En offisiell uttalelse fra en regjering om hvordan den planlegger statens utgifter i løpet av en bestemt tidsperiode, og hvordan den vil betale for utgiftene. En årlig prosedyre for å bestemme hvor mye offentlige utgifter det bør være i året som kommer, og hvordan beskatning, betaling av tjenester og låneopptak skal finansiere det. Budsjetteringsprosessen er veldig ulik fra ett land til et annet.
Budgetary rule
The budgetary rule (Norwegian: handlingsregelen) is a rule concerning the usage of capital gains from The Government Pension Fund - Global of Norway. See: 4 % spending rule.
Handlingsregelen
Handlingsregelen er en regel som omhandler bruk av kapitalgevinster fra Statens pensjonsfond utland. Se: 4%-regelen.
Central Government
It has the overriding authority and supervision of municipal and county municipal administration. The Central government’s responsibilities: The National Insurance Scheme; Specialized health services (hospitals); Higher education/universities, labour market, refugees and immigrants; National road network, railways, agricultural issues, environmental issues; Police, courts, prisons, armed forces, foreign policy; Specialized social services.
Sentrale myndigheter
Sentrale myndigheter har den overordnede myndigheten og tilsynet av den kommunale og fylkeskommunale forvaltning. Statens ansvar: Folketrygden; helsetjenesten; høyere utdanning/universitet, tiltak i arbeidsmarkedet, flyktninger og innvandrere; offentlige veier, jernbaner, landbruksspørsmål, miljøspørsmål; politi, domstoler, fengsler, væpnede styrker, utenrikspolitikk; sosiale tjenester.
CEO
Chief executive officer
CEO
Forkortelse for engelsk chief executive officer, administrerende direktør
Citizen
A native or naturalized member of a state or other political community.
Borger
En innfødt eller et naturalisert medlem av en stat eller andre politiske fellesskap.
City council
A municipal body with legislative powers, as passing ordinances and appropriating funds.
Bystyret
Et kommunalt organ med lovgivende og bevilgende myndighet.
Climate bill (Mr. Obama’s)
President of USA, Barack Obama’s climate plan, which includes cutting U.S. carbon pollution and preparing America for the effects of climate change.
Klimalov
President i USA, Barack Obamas klimaplan, som blant annet inkluderer å kutte den amerikanske karbonforurensingen og forberede USA på virkningene av klimaendringer.
Climate change
Climate change refers to any significant change in measures of climate (such as temperature, precipitation or wind) lasting for an extended period (decades or longer). Climate change may result from: natural factors, such as changes in the sun's intensity or slow changes in the Earth's orbit around the sun; natural processes within the climate system (e.g. changes in ocean circulation); and human activities that change the atmosphere's composition (through the burning of fossil fuels) and the land surface (e.g. deforestation, reforestation, urbanization, desertification, etc.).
Klimaendringer
Klimaendringer refererer til alle vesentlige endringer i målingen av klima (for eksempel temperatur, nedbør eller vind) som varer i en lengre periode (flere tiår eller lengre). Klimaendringene kan skyldes: naturlige faktorer, som endringer i solens intensitet eller langsomme endringer i jordas bane rundt sola, naturlige prosesser i klimasystemet (for eksempel endringer i havsirkulasjonen), og menneskelige aktiviteter som endrer atmosførens sammensetning (gjennom brenning av fossilt brensel) og jordoverflaten (som avskoging, skogplanting, urbanisering, ørkenspredning, etc.)
Corruption
Lack of integrity or honesty (especially susceptibility to bribery); use of a position of trust for dishonest gain.
Korrupsjon
Mangel på integritet eller ærlighet (særlig bestikkelser), bruk av et tillitsverv for egen vinning.
Council of ethics
The role of the Council on Ethics for the Government Pension Fund Global is to provide evaluation on whether or not investment in specified companies is inconsistent with the established ethical guidelines.
Etikkrådet
Rollen til etikkrådet til Statens pensjonsfond utland er å vurdere om angitte selskaper er i strid med de etablerte etiske retningslinjene.
Deficit
When more money goes out than comes in. A budget deficit occurs when public spending exceeds government revenue. A current account deficit occurs when exports and inflows from private and official transfers are worth less than imports and transfer outflows.
Underskudd
Beskriver en situasjon der mer penger går ut enn det som kommer inn. Et budsjettunderskudd oppstår når offentlige utgifter overstiger statens inntekter. Et driftsunderskudd oppstår når eksporten og tilsig fra private og offentlige overføringer er mindre enn importen og overføre bevilgninger.
Elections
In Norway, elections are held every second year, alternating between elections for the Parliament and local elections, both of which are held every four years. Suffrage is universal from the year a person turns 18 years old, even if the person turns 18 later in the year the election is held. Only Norwegian citizens can vote in the Parliamentary elections, but foreigners who have lived in Norway for three years continuously can vote in the local elections. Women’s suffrage was adopted in 1913. The King of Norway is not considered a "citizen" and cannot vote. The queen and crown prince are eligible to vote but traditionally do not do so
Valg
I Norge avholdes det valg annethvert år, alternerende mellom Stortingsvalg og kommunevalg, som begge avholdes hvert fjerde år. Stemmerett er gjeldende fra det året en person fyller 18, selv når personen fyller 18 senere samme år som valget avholdes. Kun norske statsborgere kan stemme ved stortingsvalget, men utlendinger som har bodd tre kontiunerlige år i Norge kan stemme ved kommunevalget. Kvinners rett til å stemme ble vedtatt i 1913. Kongen av Norge er ikke betraktet som en "borger", og kan derfor ikke stemme. Dronningen og kronprinsen er kvalifisert til å stemme, men tradisjonelt sett stemmer de ikke.
Equity
The capital of a firm, after deducting any liabilities to outsiders other than shareholders, who are typically the legal owners of the firm's equity. This ownership right is the reason shares are also known as equities.
Egenkapital
Kapitalen av et firma, etter fradrag for eventuell gjeld til andre utenforstående enn aksjonærer, som typisk sett er de juridiske eierne av firmaets egenkapital. Denne eiendomsretten er grunnet aksjer, også kjent som egenkapital.
Ethical guidelines
Guidelines for the observation and exclusion of companies from the Government Pension Fund Global’s investment universe.
Etiske retningslinjer
Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland.
Ethics
Motivation based on ideas of right and wrong.
Etikk
Motivasjon basert på ideer om rett og galt.
Executive board
The executive and advisory authority in connection with the company’s core tasks of price stability, financial stability and added value in investment management. Matters laid down in the legislation and matters of principle are dealt with by the Executive Board.
Konsernledelse
Den utøvende og rådgivende myndigheten i forbindelse med selskapets kjerneoppgaver som prisstabilitet, finansiell stabilitet og merverdi i kapitalforvaltningen. Saker som er fastsatt i lovverket og saker av prinsipiell karakter behandles av hovedstyret.
Expenditure
The amount of money that is spent on something
Utgifter
Mengden av penger som er brukt på noe.
Extraction of oil
The extraction of petroleum is the process by which usable petroleum is extracted and removed from the earth.
Utvinning av olje
En prosess der petroleum ekstraheres og fjernes fra jorden.
Financial wealth
Assets, or wealth, that is based on ownership of financial assets, such as stocks, bonds, money, and government securities. Also termed paper wealth. Financial wealth represents ownership of physical or real wealth.
Finansformue
Eiendeler, eller rikdom, som er basert på eierskap av finansielle eiendeler, som aksjer, obligasjoner, penger og statspapirer. Også betegnet som papirrikdom. Finansformue representerer eierskap av fysisk eller ekte formue.
General government
In addition to the fiscal budget and the Government Pension Fund, the general government includes other central government and national insurance accounts and local government administrations. General government net lending is the surplus concept of the national accounts and is computed in a way that enables meaningful comparisons of public sector figures across countries.
Offentlig forvaltning
I tillegg til statsbudsjettet og Statens pensjonsfond utland, omfatter offentlig forvaltning andre stats- og trygderegnskap og kommunale administrasjoner. Offentlig forvaltnings nettofinansinvesteringer er overskuddet av nasjonalregnskapet og er beregnet på en måte som gir meningsfulle sammenligninger av offentlig sektorers figurer på tvers av land.
Groruddalssatsingen
The State and Oslo city councel have signed a memorandum of commitment from 2007-2016 to improve the environment and living conditions in Groruddalen area. The initiative is organized into four program areas. Groruddalssatsingen aims to provide visible environmental upgrading, enhancing citizens' pride and identity, improve quality of life and overall help improve the living conditions in the area. Residents, organizations, housing associations, businesses, neighborhoods and other public institutions are involved in this cooperation.
Groruddalssatsingen
Staten og Oslo kommune har inngått en intensjonsavtale om satsing fra 2007-2016 for å bedre miljø- og levekårene i Groruddalen. Satsingen er organisert i fire programområder. Groruddalssatsingen har som mål å gi synlig miljøopprustning, styrke innbyggernes stolthet og identitet, øke livskvaliteten og totalt sett bidra til å forbedre levekårene i Groruddalen. Beboere, organisasjoner, borettslag, næringsliv, bydeler og andre offentlige institusjoner er trukket inn i samarbeidet.
Human rights
Commonly understood as inalienable fundamental rights to which a person is inherently entitled simply because she or he is a human being. Human rights are thus conceived as universal (applicable everywhere) and egalitarian (the same for everyone). These rights may exist as natural rights or as legal rights, in local, regional, national, and international law.
Menneskerettigheter
Allment forstått som grunnleggende rettigheter som en person har krav på kun fordi hun eller han er et menneske. Menneskerettighetene er derfor tenkt som universielle (gjelder overalt) og egalitære (gjeldende for alle og enhver). Disse rettighetene kan eksistere som naturlige rettigheter eller som juridiske rettigheter i lokal, regional, nasjonal og internasjonal lov.
Humanitarian principles
There are a number of meanings for the term humanitarian. Here humanitarian pertains to the practice of saving lives and alleviating suffering. It is usually related to emergency response (also called humanitarian response) whether in the case of a natural disaster or a man-made disaster such as war or other armed conflict. Humanitarian principles govern the way humanitarian response is carried out.
Humanitære prinsipper
Det finnes en rekke betydninger for begrepet humanitær. Her gjelder begrepet praksisen med å redde liv og lindre nød. Begrepet er vanligvis knyttet til akutt beredskap (også kalt humanitær respons) enten i tilfelle av en naturkatastrofe eller en menneskeskapt katastrofe som krig eller annen væpnet konflikt. Humanitære prinsipper styrer måten humanitær respons er utført på.
Income
The flow of money to the factors of production: wages to labour; profit to enterprise and capital; interest also to capital; rent to land. Wages left for spending after paying taxes is known as disposable income.
Inntekt
Strømmen av penger til produksjonsfaktorene: lønn til arbeidskraft; profitt til bedriften og kapital; interesse for kapital; leie til land. Lønn etter betalt skatt er kjent som disponibel inntekt.
Investment
The sacrifice of current benefits or rewards to pursue an activity with expectations of greater future benefits or rewards. Investment is typically used to mean the purchase of capital by business in anticipation of the profit. By increasing the quantity or quality of resources, investment is a source of economic growth.
Investering
Ofringen av foreløpige ytelser eller belønninger for å følge opp en aktivitet med forventninger om større fremtidige ytelser eller belønninger. Investeringer brukes vanligvis til å kjøpe kapital i virksomheten i påvente av profitt. Ved å øke mengden eller kvaliteten av ressursene er investeringen en kilde til økonomisk vekst.
Local government
Norway has a two tier-system of local government: the municipalities and the county authorities. There are 430 municipalities and 19 county authorities. The capital, Oslo, is classified as being both a county authority and a municipality.
Lokalt selvstyre
Norge har en todelt system i det lokale selvstyret: kommunene og fylkeskommunene. Det er 430 kommuner og 19 fylkeskommuner. Hovedstaden Oslo er klassifisert både som fylkeskommune og kommune.
Ministry
Specialized organization responsible for a sector of government public administration, sometimes led by a minister or a senior public servant, that can have responsibility for one or more departments, agencies, bureaus, commissions or other smaller executive, advisory, managerial or administrative organisations.
Departement
Spesialisert organisasjon med ansvar for en sektor av regjeringens offentlige forvaltning, noen ganger ledet av en statsråd eller en pensjonert offentlig tjenestemann, som kan ha ansvar for en eller flere avdelinger, etater, byråer, provisjoner eller andre mindre, rådgivende, ledelsesmessige eller administrative organisasjoner.
Quarter
A standard 3-month period, one-forth of a year, used for reporting economic and financial data. Gross Domestic Product and related measures are noted economic data released quarterly. Many businesses also provide quarterly financial reports. Another standard reporting period is annual.
Kvartal
En standard 3-måneders periode, en fjerdedel av et år, brukt til å rapportere økonomiske og finansielle data. Brutto nasjonalprodukt og relaterte tiltak utgis kvartalsvis. Mange bedrifter har også kvartalsvise økonomiske rapporter. En annen standard rapporteringsperiode, er årlig/per år.
Real return
The value after adjusting for inflation. Pointy-headed economist are frequently interested in comparing stuff (production, income, or whatever) in one year with similar stuff in another year. However, in that inflation can distort such a comparison, it's best made using a fixed set of prices that eliminate inflationary changes. In practice, this is accomplished by using the prices in an arbitrary "base year." Once the price differences have been eliminated, the numbers are said to be measured in real currency.
Realavkastning
Verdien etter justering for inflasjon. Viktigper-økonomer er ofte interessert i å sammenligne ting (produksjon, inntekt, eller hva som helst) i ett år med lignende ting i et annet år. Men siden inflasjonen kan forvrenge en slik sammenligning, er det best å fastsette verdien ved hjelp av et fast sett med priser som eliminerer inflasjonsendringer. I praksis oppnås dette ved hjelp av priser i et vilkårlig "base år." Når prisforskjellene er eliminert, sies tallene å være målt i sann valuta.
Resident
A person who lives or has his home in a particular place.
Innbygger
En person som bor eller har sitt hjem på et bestemt sted.
Revenue
The entire amount of income before any deductions are made
Inntekt
Hele mengden av en inntekt før eventuelle fradrag er gjort.
Securities
Financial contracts, such as bonds, shares or derivatives, that grant the owner a stake in an asset. Such securities account for most of what is traded in the financial markets.
Sikkerhet
Finansielle kontrakter, som obligasjoner, aksjer eller derivater, som gir eieren en eierandel i en eiendel. Slike verdipapirer står for mesteparten av det det forhandles om i finansmarkedene.
Shares
Financial securities, each granting part ownership of a company. In return for risking their capital by giving it to the company’s management to develop the business, shareholders get the right to a slice of whatever is left of the firm’s revenue after it has met all its other obligations. This money is paid as a dividend, although most companies retain some of their residual revenue for investment purposes. Shareholders have voting rights, including the right to vote in the election of the company’s board of directors. Shares are also known as equities. They can be traded in the public financial markets or held as private equity.
Aksjer
Finansielle sikkerheter, som alle innvilger deler av eierskap av et selskap. Til gjengjeld for å risikere sin kapital ved å gi den til selskapets ledelse for å utvikle virksomheten, får aksjonærer rett til en bit av det som er igjen av firmaets inntekter etter at det har oppfylt alle sine andre forpliktelser. Disse pengene blir utbetalt som utbytte, selv om de aller fleste selskapene beholder noen av sine gjenværende inntekter til investeringsformål. Aksjonærer har stemmerett, inkludert retten til å stemme ved valget av selskapets styre. Aksjer kan forhandles om i de offentlige finansmarkedene eller beholdes som privat egenkapital.
Shareholder
A person, company, etc., that owns shares of stock in a company or corporation.
Aksjonær
En person, bedrift osv., som eier aksjer i et aksjeselskap.
Spending rule
See: 4 % spending rule
4%-regelen
Se: 4%-regelen
Stocks
Another term for shares. What are called ordinary shares in the UK are known as common stock in the United States. It is also another word for inventories of goods held by a firm to meet future demand.
Aksjer
Et annet begrep for aksjer. Det som kalles ordinære aksjer i Storbritannia er kjent som stamaksjer i USA. Det er også et begrep for det varelageret som eies av et firma for å møte fremtidig etterspørsel.
Storting
The Storting represents the ultimate expression of the sovereignty of the Norwegian people. Through the Storting, it is the people who govern the country, introduce legislation, authorize public spending, impose taxes and control the work of the Government. The main functions of the Storting are: to pass new legislation, and amend and repeal existing legislation; determine annual state revenues and expenditures by considering and adopting the Fiscal Budget; supervise the Government and public administration; authorize plans and guidelines for the activities of the State and debate broader domestic and foreign policy issues.
Stortinget
Stortinget representerer det ultimate uttrykket for suvereniteten til det norske folk. Gjennom Stortinget er det folket som styrer landet, innfører lover, autoriserer offentlige utgifter, pålegger skatter og som kontrollerer arbeidet til regjeringen. De viktigste funksjonene til Stortinget er: å vedta nye lover, og å endre og oppheve allerede eksisterende lover, bestemme årlige statlige inntekter og utgifter ved å vurdere og vedta statsbudsjettet; overvåke regjeringen og den offentlige forvaltningen; godkjenne planer og retningslinjer for den statlige virksomheten og debattere både innenrikspolitiske og utenrikspolitiske spørsmål.
Surplus
A condition in the market in which the quantity supplied is greater than the quantity demanded at the existing price. A surplus occasionally goes by the terms excess supply and buyers' market. A surplus causes a decrease in the equilibrium price.
Overskudd
En tilstand på markedet hvor mengden som følger med er større enn den mengde som kreves ved den eksisterende pris. Et overskudd betegnes også som kjøpers marked. Et overskudd fører til en reduksjon i likevekts pris.
Tax
Any sort of forced or coerced payment to government. The primary reason government collects taxes is to get the revenue needed to finance public goods and pay administrative expenses. Taxation in Norway is levied by the central government, the county municipality (fylkeskommune) and the municipality (kommune). The tax level in Norway is among the highest in the world. Many direct and indirect taxes exist. The most important taxes—in terms of revenue—are income tax and VAT. Most direct taxes are collected by the Norwegian Tax Administration (Skatteetaten) and most indirect taxes are collected by the Norwegian Customs and Excise Authorities (Toll- og avgiftsetaten).
Skatt
Enhver form for tvunget eller presset betaling til regjeringen. Hovedgrunnen til at regjeringen krever inn skatter er å få inntektene som trengs for å finansiere offentlige goder og betale administrasjonskostnader. Beskatningen i Norge er pålagt av staten, fylkeskommunen og kommunene. Skattenivået i Norge er blant de høyeste i verden. Mange direkte og indirekte skatter eksisterer. De viktigste skattene - i form av inntekt - er inntektsskatt og moms. De fleste direkte skatter samles inn av Skatteetaten og de fleste avgiftene er samlet inn av Toll- og avgiftsetaten.
Tax Haven
A country or designated zone that has low or no taxes, or highly secretive banks, and often a warm climate and sandy beaches, which make it attractive to foreigners bent on tax avoidance or even tax evasion.
Skatteparadis
Et land eller et område som har lav eller ingen skatt, eller svært hemmelighetsfulle banker, og ofte et varmt klima og sandstrender, som gjør det attraktivt for utlendinger som vil unngå å betale skatt eller rett og slett snyte på skatten.
Transnational
A transnational corporation (TNC) differs from a traditional Mutinational corporation (MNC) in that it does not identify itself with one national home. While traditional MNCs are national companies with foreign subsidiaries, TNCs spread out their operations in many countries sustaining high levels of local responsiveness. An example of a TNC is Nestlé who employ senior executives from many countries and try to make decisions from a global perspective rather than from one centralized headquarters.
Transnasjonalt selskap
Et transnasjonalt selskap er forskjellig fra et multinasjonalt selskap ved at det ikke identifiseres med ett nasjonalt hjemland. Mens multinasjonale selskaper er selskaper med tilhørende utenlandske datterselskaper, sprer transnasjonale selskaper ut sine operasjoner til mange land for å opprettholde høye nivåer av lokal respons. Et eksempel på et transnasjonalt selskap er Nestlé som ansetter toppledere i mange land og som prøver å ta beslutninger ut fra et globalt perspektiv, snarere enn fra et sentralisert hovedkvarter.
Treasury
A place in which treasure is kept. Also a place where the funds of the government, a corporation, etc., are kept and disbursed or the department of government that has control over the collection, management, and disbursement of the public revenue.
Kammer
Et sted skatten tas vare på. Også et sted hvor midlene fra regjeringen, aksjeselskap, etc., blir holdt og utbetales eller regjeringens departement som har kontroll over innsamling, administrasjon og utbetaling av offentlige inntekter.
Trust
An organizational structure that gives control over several business firms, usually in the same industry, to a single board of trustees with the purpose of monopolizing a market.
Stiftelse
En organisasjonsstruktur som gir kontroll over flere selskaper og bedrifter, vanligvis i samme bransje, med den hensikt å dominere/monopolisere et marked.
VAT
A tax on the extra value added during each stage in the production of a good. Most of the stuff our economy produces goes through several "stages," usually with different businesses. In each stage, resources do their thing to the good to make it a little more valuable. For example, an ice cream store can take 50 cents worth of ice cream, fudge, and whipped topping and turn it into a hot fudge sundae that's valued at $1.50. The efforts of the ice cream resources thus add $1 in value. A value-added tax is based on this extra value.
MVA
Merverdiavgift (MVA) er en skatt på ekstra verdiskaping for hvert trinn i produksjonen av en vare. De fleste av tingene vår økonomi produserer går gjennom flere "etapper", vanligvis ved ulike virksomheter. I hvert trinn, gjør noen sine ting med varen for å gjøre den mer verdifull. For eksempel kan en iskrembutikk sette iskrem, saus, og topping verdt 50 cent sammen til en hot fudge sundae som er verdsatt til $ 1,50. Innsatsen til iskrembutikken legger dermed til $ 1 i verdi på varen. Merverdiavgiften er basert på denne ekstra verdien.